Categories
Esimesed sammud: raha kogumine, eelarve, säästmine

Lugeja küsimus: Miks naised vähem palka saavad

RahaFoorumi lugeja küsimus

Seekordne küsimus ei ole niivõrd küsimus, mida minu käest küsiti, kuivõrd küsimus, mille vastust paljud arvavad teadvat.

See küsimus on: Miks naised vähem palka saavad kui mehed?

Tüüpiline vastus on sellele olnud midagi sellist, et see on tingitud soolisest diskrimineerimisest.

Sellise seletuse peale on igati loogiline reaktsioon hakata ajama võrdõiguslikkuse liini ja nõudma naistele kõrgemaid palkasid, et muuta maailma õiglasemaks.

naistele makstakse vähem palka
autor: Kyle MacDonald

Miks tegelikult naised vähem palka saavad?

Kuna tegemist on üsna olulise küsimusega päris suure osa ühiskonna jaoks, siis on seda ka teadlased veidi uurinud ja jõudnud mõningatele tulemustele.

Need tulemused ei seleta kindlasti ära kõiki põhjuseid ja ei ole täielik vastus, kuid mõningast aimu annavad sellegipoolest. Võimalik, et ka senisel ettevõtluskultuuril on selles endiselt oma roll näiteks seeläbi, et inimestel on kogemused ja uskumused, mis põhinevad järgnevatel avastustel.

Naised on vähem konkureerivad.

Teadlased tegid eksperimendi, kus panid üles töökuulutuse. Sellele kandideeris ligi 7000 inimest üle USA.

Pooltele kandideerijatele öeldi, et palk on $15 tunnis. Teisele poolele öeldi, et palk on $12 tunnis ja nad peavad teise töötajaga konkureerima $6 lisaboonuse üle (sisuliselt tuleb mõlema töö puhul keskmiseks $15 tunnis).

Naised kandideerisid 70% väiksema tõenäosusega kohale, kus tuli teise töötajaga võistelda.

Samu tulemusi on leidnud ka teised uurijad, et naised ei soovi võistelda ning mehed võistlevad liigagi palju. See ei tähenda muidugi, et naiste sooritus halvem oleks kui meestel, kuid ilmselt on palgasüsteemid vastavuses vana hea investeerimistõega: Mida kõrgem risk, seda suurem peab olema potentsiaalne tootlus.

naised konkureerivad vähem
autor: Peter Hayes

Kunagi kuulsin ka seletust, et selle palgaerinevus ei kirjelda eriti hästi tegelikku olukorda, sest tegelikult on varieeruvus meeste palkade vahel palju suurem kui naistel.

See tähendab, et on palju mehi, kelle palk on väiksem kui madalapalgalistel naistel ning on palju mehi, kelle palk on kõrgem kui kõrgepalgalistel naistel. Ehk mehed domineerivad mõlemas skaala otsas.

Selle seletuseks oli jällegi see, et mehed riskivad rohkem ning sellest lähtuvalt siis mõned ebaõnnestuvad ja mõned on edukad. Naised riskivad vähem ja on seega turvalisema, kuid ka pisut väiksema palga peal.

Kahjuks selle kohta enam viidet üles ei leidnud, nii et ei oska öelda, kas seda teooriat ka mingid andmed toetavad või mitte.

Naised valivad väiksema palgaga valdkondi

Osa põhjusest, miks naised väiksemat palka saavad, on see, et nad õpivad erialasid, mille eest makstav palk on väiksem, teevad vähem töötunde või on muude sarnaste põhjustega seletatav. Umbes 1/3 palgaerinevusest ei ole nende põhjustega seletatav.

See tähendab, et umbes 7% palgaerinevusest ei ole seletatav töövaldkonna või töötundidega.

Naised ei küsi rohkem

See 7% on tõenäoliselt vähemalt osaliselt seletatav sellega, et naised ei küsi suuremat palka.

Järjekordse töökuulutuste põhjal tehtud uurimuse tulemused näitasid, et kui ei olnud otseselt öeldud, et palga teema on läbirääkimiste küsimus, siis naised ei kippunud selle üle läbi rääkima. Mehed tegid seda.

Kui aga kuulutus ütles otse välja, et palk on läbiräägitav, siis olid naised ehk isegi entusiastlikumad läbirääkimisi pidama.

Naised on üldiselt läbirääkimistes sama osavad, kui mehed, kuid tulemused on kehvemad, kui neil tuleb võidelda enda eest. Women for hire lehelt võib leida mõned soovitused, kuidas seda siiski paremini võiks teha.

Ja siin ka pisut teaduslikumat infot läbirääkimiste kohta.

See mõju ei ole ka ainult algse palga kohapealt. Kuna mehed küsivad suurema tõenäosusega ka (suuremat) palgatõusu, siis see palgaerinevus võib aja jooksul veelgi suureneda.

Lapsed ja nende kasvatamine

Mitmed uurimused näitavad, et naiste palk on väiksem tänu sellele, et nad veedavad aega tööturult eemal lapsi kasvatades.

Naised, kes olid tööturult eemal olnud, kuna kasvatasid lapsi, said üldiselt 16% väiksemat palka, kui need, kes olid pidevalt tööd teinud.

Samuti näitavad uurimused, et mingil põhjusel mõjub laste olemasolu naiste palgale negatiivselt. Meeste palgale mingil määral isegi pigem positiivselt.

Sotsiaalne risk läbirääkimistel

Erinevad uurimused näitavad, et naistele võib palga üle läbirääkimine mõjuda negatiivselt.

Kui naine küsib töövestluse käigus palka juurde, siis nii mehed kui ka naised tahavad temaga vähem koos töötada, nii et on väiksem tõenäosus, et ta tööle saab.

Kui mees küsib palka juurde, siis meeste puhul mõju puudub, aga naised suhtuvad neisse samamoodi kui naistesse, kes palga üle kauplesid.

Seega tundub, et naiste soorolliga ei lähe selline kauplemine kokku ja seetõttu suur osa naistest ka ei tee seda ning need, kes teevad, saavad sageli selle eest karistada.

Tõenäoliselt on see ka osaliselt põhjus, miks naised vähem konkureerivad.

Naistel on raskem saada soovitud tööle

kena pilt CV-s takistab töö saamist
autor: Sara Ashley

Üks põhjus, miks naistel palgad on väiksemad, on see, et nad ei pruugi saada headele töökohtadele.

Seda osaliselt sellepärast, et, nagu eespool juba mainitud, naised konkureerivad vähem. Mis tähendab, et on võimalik, et see mõjutab nende sooritust töövestluse või juba tööle kandideerimise protsessis.

Lisaks võib takistuseks saada see, et sinu CV-d vaatab teine naine. Seda eriti juhul, kui oled atraktiivne.

Ühe uurimuse tulemus näitas, et kui CV sisaldas naisest atraktiivset pilti, siis oli sellel naisel väiksem tõenäosus, et teda töövestlusele kutsuti.

Seda seletati sellega, et suurem osa personalitöötajaid, kes CV-sid läbi vaatavad, on üldiselt noored ja vallalised naised. Ilmselt siis kas teadlikult või alateadlikult ei soovi nad endale tööjuures konkurentsi.

Seletust toetab mingil määral ka tulemus, et atraktiivne pilt ei mõjutanud tulemust negatiivselt juhul, kui töötajaid otsis personaliagentuur. Sellisel juhul läheb naine teise firmasse tööle ja ei ole personalitöötajale konkurent.

See viitab jällegi sellele, et naised püüavad võimalusel vältida konkureerimist. Seda siis ilmselt nii palga kui ka tähelepanu osas.

Soorollid ja sugudevahelised erinevused

Kui vaadata neid põhjuseid ja seletusi, siis joonistub selgelt välja, et tegemist ei ole lihtsalt nähtusega, et naised saavad vähem palka kui mehed või et mehed saavad rohkem palka kui naised.

Tegemist on nähtusega, mis sisaldab endas lisaks palgale ka mitmeid muid sotsiaalseid tegureid, mis on omavahelises mõjus.

Tõenäoliselt ei piisa siin selle olukorra lahendamiseks lihtsalt sellest, et mingi regulatsiooni kaudu näiteks määrata naistele ja meestele võrdne palk. Samuti ei ole ilmselt palk ainukene asi, mida selline sekkumine mõjutaks.

Kuna see erinevus on püsinud aastakümneid, siis võib ilmselt järeldada, et see on tingitud sellest, et naised ja mehed on erinevad ning seetõttu on ka selle töökeskkonnas erinevalt kohanevad.

Seega tuleks küsida, kas naised ja mehed peaksid olema sarnasemad? Sest kui oleksime sarnasemad ja soorollide erinevused ära kaoksid, siis peaks ka palgad ühtlustuma ja problem lahenema.

Negatiivne mõju suhetele

Suhete kohapealt tundub, et see võiks mõjuda negatiivselt, sest paljud eksperdid ja suhete teemal nõustajad räägivad endiselt feminiinsetest ja maskuliinsetest rollidest ja sellest, kuidas see erinevus suhet rikastab ning selle puudumine pigem suhte kvaliteeti rikub.

naise edu teeb mehe õnnetuks
autor: Hamed Masoumi

Sellele viitab ka see, et edukatel naistel on palju raskem leida omale kaaslast. Ilmselt sellepärast, et neil on kõrgemad ootused ehk nad otsivad omale kaaslast, kes oleks vähemalt sama edukas või edukam kui nemad.

See ootus lähtub muidugi endiselt vanast soorollist, kus mees peab olema see, kes niiöelda leiva lauale toob. Samas, naise edu kaotab selle vajaduse ratsionaalsel tasemel ära, aga tundub, et psühholoogilisel/sotsiaalsel tasandil on see endiselt alles.

Lisaks on leitud, et mehed tunnevad ennast vähemalt alateadlikul tasandil halvemini, kui nende naisel läheb hästi. Seda eriti siis, kui naisel läheb hästi mingis valdkonnas, kus nemad ebaõnnestusid. Mehed tõlgendavad seda kui enda ebaõnnestumist.

Võimalik, et see võib ka olla üks põhjustest, miks edukatel naistel on raske omale kaaslast leida. Mehed ei taha ennast pidevalt läbikukkujana tunda.

Samas, ehk on siiski lootust, kui seda teha pisut teiste reeglite järgi. Vähemalt tundub, et mõnel juhul õnnestub ka väga edukatel naistel leida omale kaaslasi, keda naise edu ei häiri.

Antud näidete puhul tuleb muidugi välja, et need naised ei otsinud kaaslast, kes oleks vähemalt sama edukas ja kes tahaks olla edukas samas valdkonnas. Pigem leiti kaaslane, kelle jaoks on teised asjad olulisemad – näiteks olla hea isa ja kaaslane, mitte edukas ärimees.

Töökultuuri ja mõõdikute muutmine?

Teisest küljest ei pruugi siiski paljudel naistel olla ambitsioonigi konkureerida ja võistelda, kuid siiski tahaks võrdset palka võrdse soorituse eest. Siinkohal oleks ehk sotsiaalsete tagajärgede kohapealt lihtsam lahendus leida viis, kuidas muuta töökultuuri selliselt, et hakataks palka maksma objektiivsemate mõõdikute põhjal.

Mõõdikute põhjal, mille puhul ka naistel oleks võimalik teenida võrdset palka võrdse soorituse eest, ilma et nad peaksid oma naiselikest omadustest selle käigus loobuma ja ilma et see koduseid suhteid rikuks.

Lõppkokkuvõttes tahavad ju kõik siiski õnnelikud olla ja uurimused viitavad sellele, et kõrgemat palka ei tasu õnnelikkuse vastu vahetada…

Tegemist ei ole kellegi pahatahtlikkusega

Loodetavasti on siit aru saada, et naiste väiksem palk ei ole tingitud kellegi teadlikust pahatahtlikkusest, vaid siin mängivad oma rolli erinevad psühholoogilised ja sotsiaalsed nüansid, mis esmapilgul ei pruugi üldse palgaga seotudki olla.

Paraku, nagu ka investeerimise ja muude rahaga seotud asjade puhul, ei ole palk mingi eraldiseisev asi, mida muud eluliselt olulised nüansid ei mõjuta.

Kui vaadata kitsa fookusega lihtsalt palkade erinevust, siis jääb tegelik pilt nägemata ja mingit töötavat lahendust probleemile ei ole võimalik leida.

Võimalik isegi, et kui vaadata tervikpilti ja veelgi laiemalt kogu ühiskonda, siis äkki võib välja tulla, et siin ei olegi üldse probleemi või on probleem hoopis kusagil mujal ning palk on ainult üks selle ebaolulisematest sümptomitest.

Minu isiklik seisukoht on see, et naised ja mehed on erinevad. Seda seisukohta tunduvad toetavat ka bioloogilised ja füsioloogilised andmed.

Tean, et nii mõnigi feminist hakkab mind selle eest vihkama, aga usun, et see on hea, et me erinevad oleme ning loodan, et see ka tulevikus ei muutu.

Kas meil õnnestub kuidagi sedasi ka palgavahe ära kaotada ja maksta nii naistele kui meestele ühtlast palka, ilma, et see erinevus ära kaoks, ei oska öelda. Ja samas ei oska ka öelda, kas võrdne palk on üldse oluline, kui vaadata suurt pilti.

Paraku ei ole suure pildi vaatamine tavaliselt inimeste jaoks küll kõige tugevam külg ja palgapäeval tundub see ilmselt igatahes väga oluline.

Sellegipoolest küsin sinu arvamust. Pane kommentaaridesse kirja. Siiski palun, et roppsõnad jääks välja ja kriitika oleks konstruktiivne, sest ma ei taha kommentaare kustutama hakata.

By Taavi Pertman

Taavi on investeerimisega tegelenud alates 2004. aastast ning psühholoogia vastu suuremat huvi tundnud 2006. aastast saati. Ta eesmärk on panna nende valdkondade teadmised ja kogemused kokku ning aidata läbi RahaFoorumi, Eesmärgipärase investeerimise e-raamatu ja koolituste inimestel oma suurimate unistuste elluviimiseni jõuda.

4 replies on “Lugeja küsimus: Miks naised vähem palka saavad”

Väga huvitav artikkel, hea analüütiline lähenemine niisama arusaamatu hala asemel.
Siiski arvan, et olukord on dünaamilisem, st naiste ja meeste rollid muutuvad.
Kuidas muidu põhjendada seda, et UK-s saavad 22-29 aastased naised kõrgemat palka kui sama vanad mehed?
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/young-women-now-earn-more-than-men-2364675.html
Tuleb välja, et UK-s on noored vihased naised, kes ei karda konkureerida ja ei lase end klassikalisse soorolli suruda.
Ma ei imestaks kui sama oleks olukord ka Rootsis, Taanis ja Hollandis.

Tänan kaasa mõtlemast. Vaatasin ka viidatud artikli läbi.

Eks ta ilmselt areneb vaikselt selles suunas jah, sest eks aktivistid ikkagi võitlevad selle õiguse eest ka päris aktiivselt UK-s.

Samas mind isiklikult huvitab rohkem see osa, et kuidas see üleüldiselt ühiskonda mõjutab – nö sotsioloogiline ja psühholoogiline aspekt.

Sest praegu keskendutakse ainult sellele palganumbrile, aga vähemalt ülalpool väljatoodud nüansse arvestades tundub, et see palganumber on lihtsalt muude nähtuste väljendus.

Tundub selline “plaaster peale ja minek” lahendus praegu.

Ma mäletan, et mingis loengus räägiti meile katsest, kus võeti tööle hulk mehi ja naisi, samasse firmasse, sama palgaga, samale töökohale ja 5 a hiljem oli kõikide meeste palk parem kui naistel. 1 järeldus mis sealt tehti oli, et naised teevad oma tööd ja peavad selle hästi tegemist tavaliseks töö osaks. Mehed aga lähevad eputavad oma saavutustega bossi ees ja kui on arenguvestlused on bossil meeles, et voh see vend on midagi korda saatnud.

Eks ta nii kipub muidugi olema, et kui sa vaikselt oma nurgas nokitsed ja lased töö eest kogu au teistel ära võtta, siis sind ei panda ka väga tähele.

Teisest küljest, tean omast kogemusest, et mitmed ettevõtted järgivad põhimõtet, et kui ei küsi, siis ka ei saa.

Kui postituses olevat infot arvestada, siis võib ka siin omamoodi põhjus olla, et naised ei küsi (põhjus võib muidugi jällegi see olla, et küsimine ei pruugi neile hästi lõppeda…).

Ja muidugi kui suhete teemal paari inimese juttu parafraseerida, siis: meeste jaoks on oluline pidevalt midagi saavutada. Seega on loogiline, et nad on oma saavutuste üle uhked ja toovad seda välja.

Naiste jaoks on oluline teada, et neid armastatakse. Seega, ehk mõnikord isegi loobutakse enda saavutustega uhkustamisest sellepärast, et kolleegid ennast halvasti ei tunneks või saaksid rohkem au endale.

See on muidugi julm üldistus, aga mõtteaineks küll.

Kui meeles on, mis katsega tegu oli, siis oleks huvitav, kui saaksid siia viite lisada näiteks.

Mis sa arvad?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.