Categories
Investeerimine: raha sinu eest tööle Laenud ja ühisrahastus

Bondora portfell ja kasvutempo

Aeg-ajalt võtan ette Bondora laenuandmed ja teen selle põhjal analüüse. Osaliselt selleks, et excelit ja andmete analüüsimise oskust värskena hoida ning osaliselt puhtuudishimust, et millist infot sealt võimalik kätte saada on.

Sel korral oli mõttes üks küsimus, millele proovisin erinevate andmebaaside kokkupaneku teel vastust leida ja mis tõi kaasa rea uusi küsimusi, mis omakorda viisid rea graafikuteni, mida otsustasin sinuga jagada.

Allolev postitus ongi selle uurimistöö tulemus.

Mitmel graafikul on sees 2016-04 väärtused, mille puhul tasub arvestada, et tegemist on pooliku kuuga, kus viimane nädal on arvesse võtmata.

Rahastamismäär ehk Funding Rate

Rahastamismäär näitab seda, kui suur osa turule lubatud laenutaotlustest on konkreetsel kuul investorite poolt rahastatud ja kui suur osa on ilma rahastuseta jäänud.

Rahastamismäära mõjutab:

 • Laenutaotluste hulga vähenemine/suurenemine
 • Keskmise laenutaotluse summa suurenemine/vähenemine
 • Investorite hulga suurenemine/vähenemine
 • Investorite poolt (re)investeeritava summa suurenemine/vähenemine

Suuremad muutused, mis võiksid rahastamismäärale mõju omada:

 • 2015 I pool: Bondora platvormil alustab investeerimist esimene institutsionaalne investor, mis suurendab investorite investeeritavaid summasid.
 • 2015-07: Senise vähemalt 75% taodeldud laenusummast rahastamisnõude asemel piisab laenu edukaks rahastamiseks minimaalselt €100-st eurost. Keskmine rahastatud laen kukkus järgnevatel kuudel 100% juurest 60% kanti taodeldud summast (näiteks €10 000 taotlus sai keskmiselt €6000 rahastust) ehk senisest rohkemad taotlused saavad rahastatud, kuna edukaks rahastamiseks piisab vähematest investoritest.

Funding Rate ehk Bondora igakuine rahastamismäär

Laenunõudlus ja rahastatud laenud

Laenunõudlus (Sum of ApprovedAmount) näitab konkreetsel kuul turule lubatud laenutaotluste summat, sh (vähemalt osaliselt) ka hiljem tühistatud laenud.

Rahastatud laenude (Sum of FundedAmount) summa näitab konkreetsel kuul rahastatud laenutaotluste summat ehk investorite poolt investeeritud summat, sh ka hiljem tühistatud investeeringud.

Laenunõudlust mõjutab:

 • Bondorale esitatud laenutaotluste arv ja summa
 • Bondora poolt turule lubatud laenutaotluste arv ja summa

Rahastatud laenude summat mõjutab:

 • Turule lubatud investoritele huvipakkuvate laenutaotluste arv ja summa
 • Investorite poolt portaali lisatud ja (re)investeeritud summa suurus

Olulised tulemust mõjutavad sündmused:

 • 2012 lõpp: Bondora avatakse rahvusvahelistele investoritele, mis suurendab uue raha pealevoolu.
 • 2014-04: Lisandusid nö Bondora+ laenutaotlused, kus laenaja sissetulekuid ja kohustusi ei kontrollita.
 • 2015-02…07: Laenutaotlused saadeti turule enne kontrollimist, mistõttu paljud tühistati ja saadeti peale kontrolli uuesti turule. Seetõttu on nii nõudluse kui rahastamise numbrid sel perioodil liialdatult suuremad kui need tegelikkuses olid.
 • Lisaks ka eelmise graafiku puhul väljatoodud sündmused.

Bondora loan demand and monthly funded amount

Reinvesteeringud ja uus raha

Mida suuremaks laenuportfell kasvab, seda rohkem hakkab igakuiselt laekuma tagasimakseid (põhiosa, intress + viivised) ja seda suurem summa uusi laene on võimalik rahastada puhtalt läbi tagasimaksete reinvesteerimise, ilma et investorid peaksid portaali lisaraha kandma.

Antud graafikud näitavad lihtsustatud kujul, kui suure osa rahastatud laenudest oleks saanud rahastada läbi reinvesteeringute. Tegelikkuses võisid osad investorid reinvesteerimise asemel raha välja võtta ja teised raha juurde kanda.

%oldFunds – näitab, kui suure protsendi konkreetsel kuul rahastatud laenudest oleks saanud rahastada samal kuul laekunud tagasimaksetest. Kuudel, kus oranzh ala võtab negatiivse skaala pealt ruumi juurde, laekus tagasimakseid suuremas summas, kui uusi laene väljastati.

%newFunds – osakaal konkreetsel kuul väljastatud laenudest, mis ületab sel kuul toimunud tagasilaekumiste summat. Nt €1 000 000 rahastatud laenude ja €800 000 tagasimaksete korral oleks see €200 000 ehk 20%.

Uue raha osakaalu suurendab:

 • Investorite kriteeriumitele vastav laenunõudluse kasv
 • Investorite poolt rahastatavate laenude summa suurenemine
 • Tagasimaksete vähenemine

Uue raha osakaalu vähendab:

 • Sobiva laenunõudluse vähenemine
 • Investorite investeeringute vähenemine (nt väljamaksete suurenemine, deposiitide vähenemine jmt)
 • Tagasimaksete suurenemine

Huvipakkuvad sündmused:

 • 2012 lõpp: Bondora avatakse rahvusvahelistele investoritele, mis soodustab uue raha pealevoolu.

Bondora reinvesting vs deposit new funds

Kuna eelmine graafik ei arvesta varasemate kuude nö ülejääkidega, siis ka graafik, mis näitab igakuist seisu arvestades kogu investeeritud ja tagasilaekunud summat algusest peale.

Bondora growth by new deposits or reinvestments

Oranzh väli kasvab olukorras, kus tõenäoliselt vähemalt üks kasvu aeglustavatest põhjustest vastab tõele:

 • Portaalis pole piisavalt investorite jaoks sobivaid laenutaotlusi, kuhu investeerida.
 • Investorid kannavad portaalist rohkem raha välja ja/või vähem raha juurde, nii et “uue raha” lisandumise tempo aeglustub.

Oranzh väli väheneb olukorras, kus väljastatud laenude maht kasvab kiiremini kui tagasimaksete summa või väheneb aeglasemalt kui tagasimaksete summa.

Intressitulu vs hapud laenud

Hapud (default) ehk 60+ päeva viivises laenud on osa portfellist, mille pealt kokkuvõttes enam tulu ei teeni ja mis on selles staatuses kinni, kuniks taastub või läheb mahakandmisele. Mõnede laenude pealt võib intressi- ja viivismakseid laekuda peale täielikku taastumist, kuid portfelli tasandil eeldatakse hapuksläinud laenudelt siiski kaotust.

Olukorras, kus laekuvad tulud (intressi- ja viivismaksed) on suuremad, kui hapude laenude summa, kasvab tulu tootev portfell tänu reinvesteerimisele edasi ilma lisaraha juurde kandmata.

Kui hapude laenude netosumma kasvab kiiremini kui laekuvad tulud, jääb tulu tootev põhiosa portfellis väiksemaks, mis tähendab et teenitav intress peab olema suurem, et aja jooksul seda kaotust tasa teha (nt kui €10 000 portfellist €2000 läheb hapuks ja intressi laekub samal ajal €1000, on selleks hetkeks peale reinvesteerimist portfellis maksimaalselt €9000 põhiosa, millelt võiks tulu laekumist oodata).

Interest+PenaltiesPaid: Intressi- ja viivistulu maksete laekumiste summa konkreetsel kuul.

MonthlyGrowth Of Defaults: 60+ päeva viivises põhiosajäägi muutus konkreetsel kuul ehk sellel kuul lisandunud laenude põhiosa miinus taastumise summa (nt kui kuu alguses oli 60+ päeva viivises €10 000, kuid kuu jooksul läks veel €1000 hapuks ning €500 taastus, siis sellel kuul oleks väärtuseks €500).

Bondora interest and penalty, vs defaulted loan amount

Hapude laenude osakaal portfellis

Mida suurem osakaal portfellist on hapude laenude all kinni, seda suurem osa portfellist ei teeni tulu ja seda suurem peaks olema ülejäänud portfelli pealt saadav potentsiaalne tulu, et seda hüvitada.

Hapude laenude osakaal portfellis suureneb, kui:

 • Laenumaht väheneb ehk tagasimaksed toimuvad kiiremini kui uute laenude väljastamine
 • Keskmine laenu “küpsus” kasvab ehk laenud on keskmiselt vanemad
 • Laenude riskitase tõuseb või kvaliteet langeb

Hapude laenude osakaal portfellis väheneb, kui:

 • Väljastatakse palju uusi laene
 • Laenud muutuvad keskmiselt värskemaks (eriti, kui oluline osa laenudest on kõigest paar kuud vanad)
 • Laenude riskitase langeb või kvaliteet paraneb

Huvipakkuvad sündmused portaalis:

 • 2012 lõpp: Bondora avatakse rahvusvahelistele investoritele
 • 2013-08: Soome laenud lisanduvad turule
 • 2013-10: Hispaania laenud lisanduvad turule
 • 2014-02: Slovakkia laenud lisanduvad turule
 • 2014-04: Bondora+ ehk ilma sissetulekute ja kohustuste kontrollita laenud lisanduvad turule

Defaulted loan proportion of whole portfolio

Kaalumata keskmine intress

Vaatame kaalumata keskmist intressi konkreetsel kuul Bondoras väljastatud laenudel.

Grand Total: Kõigi sellel kuul väljastatud laenude kaalumata keskmine intress.

PerformingAvgInterest: Keskmine intress konkreetsel kuul väljastatud laenudel, mis ei ole siiani hapuks läinud.

DefaultedAvgInterest: Konkreetsel kuul väljastatud laenude keskmine intress, mis on hiljem hapuks ehk 60+ päeva viivisesse läinud.

Kui hall joon on graafikul sinisest kõrgemal, siis peale laenude hapuksminekut on tootlust teenivate laenude kaalumata keskmine intress madalam, kui portfelli keskmine intress algselt oli.

NB! Täpsema tulemuse jaoks võiks arvutada kaalutud keskmise intressi, aga ma ei ole leidnud mõistlikku viisi, kuidas seda Excelis teha. Samuti ei ole varasemalt intressid kardinaalselt kaalumata keskmisest erinenud. Trendide nägemiseks piisab ka kaalumata keskmisest.

Olulisemad sündmused:

 • 2014-04…12: Laenudel fikseeritud hinnastamine ehk oksjonisüsteemi kaotamine.
 • 2015-01: Riskipõhine hinnastamine ehk Bondora Ratingu lisamine.

kaalumata keskmine Bondora laenuintress

Tulu teeniv portfell

Tulu teeniv portfell on see osa portfellist, mis teenib tulu ja kust on lootust tulu ehk intressimaksete laekumisi oodata (tagasimaksmisel ja viivises laenude põhiosajääk).

Outstanding Portfolio: Põhiosajääk kõigil tagastamata laenudel ehk tagasimaksmisel, viivises ja 60+ päeva viivises laenudel. See kasvab, kui väljastatakse uusi laene ning väheneb, kui laenud tagasi makstakse.

Total60+Overdue: 60+ päeva viivises laenude põhiosajääk. See kasvab, kui laen läheb hapuks ja väheneb, kui laenud taastuvad.

TotalProfitEarningPortfolio: Eespool mainitud kahe väärtuse vahe ehk kõikide laenude põhiosajääk miinus hapud laenud.

Bondora portfolio earning income

Bondora portfelli kasv

Selleks, et platvorm saaks kasvada, võiks platvormil olev laenuportfell kasvada. See tähendab, et uusi laene tuleks anda välja omajagu rohkem kui vanu tagasi makstakse ehk kokkuvõttes laenude põhiosajääk peaks kasvama.

Kui Bondora väljastaks €2 miljoni eest uusi laene, aga samal ajal makstaks €3 miljoni eest olemasolevaid tagasi, siis see ei võimaldaks kasvu.

PrincipalAdded: Portfelli põhiosajäägi kasv peale tagasimakseid ja (re)investeeringuid konkreetsel kuul (nt kui €500 põhiosa maksti tagasi ja €700 investeeriti uutesse laenudesse, siis sel kuul kuvatakse €200 kasvu).

MonthlyGrowth Of Defaults: 60+ päeva viivises põhiosajäägi muutus konkreetsel kuul ehk lisandunud hapude laenude põhiosa miinus taastumise summa.

NetGrowth: PrincipalAdded miinus MonthlyGrowth of Defaults ehk portfelli lisandunud põhiosa miinus hapuks läinud põhiosa. Teisisõnu, tootlust teeniva portfelli kasv peale hapusid laene.

Bondora portfolio growth

Sama graafik tootlust teeniva põhiosa igakuise kasvuprotsendiga.

Bondora net portfolio growth after defaults

Nüüd on sinu kord. Mida huvitavat sa neist graafikutest välja lugesid?

One reply on “Bondora portfell ja kasvutempo”

Neli kuud peale antud postituse tegemist ehk 2016. aasta augustis suutis Bondora teha rekordkuu ja väljastada tavapärasest rohkem ehk peaaegu €2.8 miljoni väärtuses laene.

Kasv tuli peamiselt Hispaania HR laenude pealt, mida tavapärasest mitmesaja tuhande euro väärtuses rohkem rahastati. See viitaks justkui institutsionaalsele investorile, Bondora endapoolsele investeeringule või portfellihaldurite töös tehtud muudatusele, kuna muudel turgudel erilist kasvu ei toimunud, kuigi rahastamata laene oli küll.

Bondora selle kasvu põhjust ei ole kommenteerinud.

Jaga oma mõtteid

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.