Categories
Laenud ja ühisrahastus

Populaarsemad ühisrahastusportaalid 2020. aastal

Millised on investorite seas kõige populaarsemad, usaldusväärsemad ja ebausaldusväärsemad ühisrahastusportaalid 2020. aastal? Küsisin seda investorite käest RahaFoorumi meililistis ja erinevates Facebooki investorite gruppides ning kokku sai kirja 293 vastust.

Taustsüsteemi mõttes mainin ka ära, et küsitluse hetkel on ühisrahastuses omamoodi “põnevad” ajad. Covid-19 kriisi tõttu on nii mõnedki kitsaskohad välja tulnud ja erinevad portaalid raskustesse sattunud.

Küsitlusele vastajate kogemus

Vaatame kõigepealt küsitlusele vastajatele otsa.

ühisrahastuses investeerimise kogemus
Küsitlusele vastanute kogemus ühisrahastuses investeerimisel.

Ühisrahastuse vanust arvestades (esimesed platvormid Eestis 2009-2010), omavad vastajad keskmiselt täitsa korralikku ühisrahastuses investeerimise kogemust.

45% vastajatest on ühisrahastuses investeerinud 3 või enam aastat. 81% vastanutest üle 1 aasta. Kusjuures 22 vastajat ei ole ühisrahastuses investeerinud.

Millistes ühisrahastusportaalides investorid investeerivad?

Ühisrahastuses ei ole likviidsus alati just kõige parem. Seega võivad investorid seal nö “kinni” olla veel aastaid peale seda, kui enam ei soovi konkreetses portaalis investeerida.

Seetõttu küsisin täpsemalt küsimuse sellisel moel:

Millistes ühisrahastusplatvormides julgeksid täna investeerimist alustada või investeerimist jätkata?

millistes ühisrahastusplatvormides investeerida
Iga vastaja sai märkida nii palju platvorme, kui soovis. Jätsin välja toomata alla 10 vastusega variandid.

Selles osas suurt üllatust ei ole, mis portaalid tippu said. Küll on minu jaoks mõnevõrra üllatav, et Funderbeam vastajate seas nii populaarseks osutus võrreldes teiste portaalidega.

Mintos on teistest peajagu ees (59% vastanutest) ning Estateguru (35,2%) ja Funderbeam (34,5%) on peaaegu võrdselt populaarsed. Natukene vähempopulaarne, aga endiselt 31% vastajate poolehoiu saanud, on Omaraha.

Edasi on juba jälle korralik auk ja siis tuleb Crowdestate 57 häälega (20%) ning mitte üheski portaalis ei julgeks täna alustada ega investeerimist jätkata koguni 50 vastajat (17%).

Millist portaali julgeks teistele soovitada?

Üheks heaks ühisrahastusplatvormi usaldusväärsuse mõõdikuks võiks olla ka see, kui paljud julgeksid seda oma lähedastele soovitada. Eriti veel võhikust lähedasele, kes ei pruugi kõigest hästi aru saada.

Seetõttu küsisin sellise küsimuse:

Milliseid ühisrahastusplatvorme julgeksid täna oma võhikust sõbrale/pereliikmele soovitada?

milliseid ühisrahastusplatvorme investorid soovitavad
Iga vastaja sai märkida nii palju platvorme, kui soovis. Jätsin välja toomata alla 10 vastusega variandid.

Soovituste jagamisel on investorid juba ootuspäraselt tagasihoidlikumad kui enda valikute tegemisel. Top 3 portaalide puhul on soovitajaid umbes kolmandiku võrra vähem kui eelmisel küsimusel sama portaali valinuid.

Funderbeami ja Crowdestate puhul on aga soovitajate hulk enam kui poole võrra väiksem. Tõenäoliselt on see seotud sellega, et siin on tüüpiliselt keerulisemad ja riskantsemad projektid, mida võhikul raskem mõista.

Minimaalne panus projekti kohta ka omajagu suurem, nii et hajutamine teadmatuse vastu tingimata ei aita.

Kusjuures tervelt 30% vastajatest (88 vastajat) ei julgeks täna ühtegi portaali soovitada.

Millist ühisrahastusplatvormi vältida?

Eelmine küsimus vaatas positiivset poolt ehk seda, kui julgelt investorid mõnda platvormi soovitaksid. Mündi teine pool aga näitab portaali ebausalduväärsust.

Millistest platvormidest soovitaksid oma lähedastel kindlasti eemale hoida?

Milliseid ühisrahastusplatvorme vältida
Iga vastaja sai märkida nii palju platvorme, kui soovis. Jätsin välja toomata alla 10 vastusega variandid.

Üle poolte (51%) ehk 149 vastajat soovitavad konkreetselt eemale hoida Bondorast. Sealjuures mitmed vastajad valisid “Kõigist” ja märkisid veel eraldi ära Bondora (võtsin need topeltväärtused tabelist välja).

See on enam kui 2x rohkem võrreldes teise koha Crowdestate-ga (65 häält ehk 22%). Crowdestate puhul on tõenäoliselt põhjuseks nende tõsiselt puudulik ärilaenude sooritus. Kusjuures kõigist ühisrahastusportaalidest soovitatakse eemale hoida 61 (21%) vastaja poolt.

Tundub, et umbes 10% vastajatest märkis ära kõik platvormid, mida nad ei tea. Tõin siinkohal välja ainult need, mis said pigem üle keskmise vastuhääli, et natukene eristada “ei soovita, sest ei tea” ja “ei soovita, sest <mingi selgem põhjus>” tulemusi.

PS! Kui tahad üleüldisest meelsusest aimu saada, siis lisa portaalide tulemustele 61 vastajat, kes märkisid, et eemale tasuks hoida kõigist portaalidest.

NB! Oluline silmas pidada!

Antud küsimuse puhul ei ole järjestus tingimata nii oluline, kui nimekirjas figureerimine. Enamus investoreid ei tea eksootilisemaid portaale ja ei oska nende osas seisukohta võtta.

Kui ühisrahastusplatvorm on siin üle keskmise hääli saanud, siis järelikult on investoritel nende suhtes ettevaatlikuseks põhjust olnud. Võta seda kui ohumärki investeerimisotsuste tegemisel.

Samuti ei tähenda siit nimekirjast välja jäämine, et tegemist on automaatselt hea ja asjaliku portaaliga. Kui investorid portaali ei tea, siis see ka ei saanud hoiatavaid hääli, isegi kui ta seda vääriks.

Kindlasti probleemsed portaalid

Näiteks lisasin nimekirja mõned portaalid, mis on kohe kindlasti probleemsed ja vääriksid ilmselt enamuse arvates vastuhäält, kui nad teemaga kursis oleksid.

Minule teadaolevalt on valikus olnud nimekirjast sellised tugeva pettuse kahtlusega/probleemidega portaalid (kõigi vastu peaks kohtukeissid olema vähemalt algatamisel):

Suur osa investoritest aga ei ole tõenäoliselt nende portaalidega kursis. Ega minagi ei oskaks täielikku nimekirja probleemsetest portaalidest teha (kuigi olen siin lehe lõpus üritanud).

Senine tootlus ühisrahastuses

Selle küsimuse vastuste osas oleksin pigem skeptiline. Ühisrahastuse tootluse arvutamine on korralik väljakutse. Isegi sellisel juhul, kui seda korrektselt teha, võivad arvutamisel kasutatud eeldused omajagu erineda.

Rääkimata siis sellest, et idufirmadesse investeerides on tootlust peaaegu et võimatu hinnata. Kui sa just projektidest juba väljunud ei ole.

Küll aga annab see küsimus infot selle kohta, millisena investorid oma tootlust tunnetavad. Olgu siis kas arvutuste tulemusena või mõnel juhul lihtsalt sisetunde või mõne kirvemeetodi baasilt.

investorite tootlus ühisrahastuses
Investorite poolt raporteeritud aastatootlus ühisrahastuses siiani.

70% investeerinutest on enda hinnangul siiani saanud 10-14,99% aastatootlust. Kusjuures 11% vastanutest on saavutanud enam kui 15% aastatootluse.

Negatiivse tootluse peale on enda hinnangul jäänud kõigest 7 vastajat ehk 3% küsitlusele vastanud investoritest. Lisaks on 2% pidanud leppima alla 5% tootlusega.

Mitme vastaja poolt toodi välja, et koroonakriisi tõttu on viimasel ajal tootlus langenud ja tõenäoliselt langeb veelgi (nt Mintose probleemsete laenukontorite tulemus on hetkel lahtine).

Mida kogenumad investorid arvavad?

Eraldi huvitav võiks olla pikaajalisema kogemusega investorite arvamus. Ühest küljest saaks kogemust võtta tootluse põhjal, aga kuna see on antud juhul selline mõõdik, nagu ta on, siis lähtun kogemusest ajalises mõttes.

Investeerimisperioodalla 0%0% – 4,99%5% – 9,99%10% – 14,99%15% – 19,99%üle 20%
Vähem kui 1 aasta0,00%3,03%18,18%72,73%3,03%3,03%
1 kuni 3 aastat3,77%0,94%17,92%72,64%3,77%0,94%
3 kuni 5 aastat2,60%2,60%10,39%68,83%14,29%1,30%
Üle 5 aasta1,82%1,82%10,91%63,64%20,00%1,82%

Kusjuures mingil määral väljendub kogemus ka tootlusenumbrites. Pikaajalisemalt investeerinute tootlused on keskmiselt kõrgemad. Näiteks üle 5 aasta investeerinutest peaaegu 22% hindavad oma tootlust üle 15% peale aastas.

Eeldan, et 3+ aastat investeerinud investor võiks olla suurema kogemustepagasiga. Lisaks jätan välja need 6 vastajat, kelle tootlus on jäänud alla 5% aastas. Kokku jääb valimisse 127 vastajat.

Kus kogenumad investorid investeeriks?

kuhu kogenumad investorid täna investeerida julgeksid

Topis on samad portaalid, mis üldises valimiski. Järjekord on natukene muutunud ja Mintose järel olevate portaalide populaarsus on tunduvalt kõrgem.

Kui enne märkisid 2.-4. koha portaale 31%-35% vastanutest, siis siin jääb see 40-46% vahele. Kusjuures Crowdestate osakaal on üldise valimiga sisuliselt sama.

Kogenud investorid julgeks soovitada

Portaalide järjekord on täpselt sama. Investorite osakaal, kes võhikule soovitada julgeks, aga kahaneb seda järsemalt, mida vähempopulaarne portaal eelmises küsimuses oli.

milliseid ühisrahastusi kogenud investorid soovitaksid

Näiteks Mintost julgeks soovitada 72% neist, kes seal ise täna investeerida julgeks. Omaraha 60% ja Crowdestate’i juba kõigest 41%. Crowdestate ja Funderbeami puhul jällegi kahtlustaks seda, et seal edukalt investeeringute valimine nõuab põhjalikumaid teadmisi. Seetõttu võhikule ei soovitataks.

Kusjuures võhikutele ei soovitaks ühtegi portaali (25%) enam kui kaks korda rohkem vastajaid, kui oli neid, kes ise ei investeeriks üheski (12%).

Toodi välja kommentaar, et võhikul tasuks oodata, mis koroona mõjudest lõpuks saab. Isiklikult olen ka sarnasel seisukohal. Kuigi õppimise mõttes oleks praegu isegi hea aeg mõnikümmend eurot sisse panna ja teadmisi hankida.

Milliseid portaale kogenud investorite arvates vältida tasuks?

See tulemus on juba paari koha pealt huvitavam. Näiteks on näha, et kogenud investorid on küsimuse üle rohkem mõtelnud või osanud paremini vastata, sest “kõigist” valikut kasutas ainult 14% üldvalimi 21% asemel.

milliseid ühisrahastusplatvorme investorite arvates vältida tasub

Kõige suurem üllatus on Mintose valiku populaarsus. Võimalik, et kasutustingimuste muutmine mängis siin rolli. Kogenud investorid on Mintose osas lõhestunud. 43% julgeksid seda soovitada ja 17% soovitaksid eemale hoida.

Muus osas on lihtsalt järjekord natukene erinev ja mõned piiripealsed portaalid on nimekirja lisandunud. Need ei ole üldvalimist väga erinevad, vaid lihtsalt jäid praegu napilt graafikule ja üldvalimis sealt napilt välja.

Kokkuvõtteks

Suures plaanis tundub ühisrahastuse investorite seis täitsa positiivne. 95% investoritest on enda hinnangul investeeringute pealt teeninud 5%+ aastatootlust. Sealhulgas 81% koguni 10%+ aastatootlust.

Parimad portaalid

Tulemustest tulid välja ka selged lemmikud:

Minu arvamus on hetkel suuresti sama. Kuigi isiklikult Estategurus täna ei investeeri (tagatisega laenudel tootlus minu jaoks pigem liiga madal).

funderbeami koduleht

Küsitluse tulemusena lisasin Funderbeami ühisrahastuse põhinimekirja. Juba pikka aega pole sinna midagi lisanud, aga usun, et siin on piisavalt hääli, et selle lisamist õigustada.

Radioaktiivsemad portaalid

Samuti tulid välja portaalid, mida kõige kindlamalt vältida soovitatakse. Lisaks eespool mainitud probleemsete nimekirjale olid topis näiteks:

Varasemad tulemused

Olen sarnaselt investorite seisukohti uurinud ka varasemalt.

2016. aasta küsitlus

Tegin ühe ühisrahastuse küsitluse 2016. aastal. Kusjuures tookord oldi kõige positiivsemalt meelestatud Mintose suhtes. Kõige tõenäolisemalt oodati investorile karuteene tegemist Bondora poolt.

Selles osas on olukord stabiilne püsinud. Crowdestate maine tundub aga tolleaegsega tunduvalt kannatada saanud.

Huvitav on kusjuures see, et pankrotini ei ole sealsest nimekirjast veel ükski portaal jõudnud. Kuigi Moneyzeni puhul hinnatis 1-2 aasta peale tõenäosusega koguni 52%.

Investorite küsitlus Facebookis 2018.

Palusin 2018. aasta märtsis vastata sellisele küsimusele:

Millised ühisrahastusportaalid vastavad täna sinu jaoks mõlemale tingimusele?

• sina investeerid seal täna JA
• sa julgeksid seda ka oma lähedasele investeerimisvõhikust sõbrale/pereliikmele soovitada

investorite soovitatud ühisrahastusportaalid 2018. aasta märtsis
Facebooki küsitluse tulemused 2018. aastal.

Kahjuks vastajate arvu ei ole sealt eriti kerge tuletada. Küll aga on üsna selge, et Crowdestate oli tol ajal üks populaarsemaid portaale. Estateguru ees oli ikka väga pikk edumaa. Täna on seis praktiliselt vastupidine.

Kas sinu jaoks oli 2020. aasta tulemustes mõni üllatus?

Jaga oma mõtteid

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.